Aktuality

Nová zelená úsporám 2013

Ministerstvo životního prostředí představilo návrh dotačního programu Nová zelená úsporám , který bude od roku 2013 do roku 2020 poskytovat finanční prostředky na podporu rekonstrukcí a realizaci novostaveb za účelem snížení energetické náročnosti budov. Tento program se týká i rekonstrukcí střešních pláštů plochých střech nebo realizaci nové střechy na klíč s naší firmou.

Dotace na zateplení budou moci žádat také majitelé panelových domů, a navíc byly sníženy nároky na úsporná opatření tak, aby bylo možné podpořit i menší projekty s nižšími investicemi.

Podpora bude mít formu přímé dotace, zvýhodněného úvěru a také bonusu. Dotovány budou výhradně komplexní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti.

Sledovanými faktory pro získání finančních prostředků z dotačního programu jsou zejména:

  • průměrný součinitel prostupu tepla budovy
  • měrná roční potřeba tepla na vytápění

Tyto musí být doloženy odborným posudkem, jehož součástí bude i Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav (dle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění Zákona č. 318/2012 Sb.).

Důležitým startovacím bodem bude vydání prováděcího dokumentu, kterým bude Vyhláška č. 148/2007 o energetické náročnosti budov. Na základě této vyhlášky se bude vystavovat Průkaz energetické náročnosti budovy. Vydání vyhlášky se předpokládá v březnu roku 2013. Teprve po vydání uvedené vyhlášky budou stanoveny konkrétní podmínky pro prokázání sledovaných parametrů.

Dotace budou poskytovány v následujících třech hladinách:

  • Hladina 1 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % – podpora 25 % z uznatelných nákladů
  • Hladina 2 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % – podpora 35 % z uznatelných nákladů
  • Hladina 3 – snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % – podpora 50 % z uznatelných nákladů

S ohledem na uvedené skutečnosti je třeba u projektových dokumentací a tepelnětechnických výpočtů zpracovaných za účelem získání dotací z programu Nová zelená úsporám před datem vydání vyhlášky počítat s nutností úprav, aby vyhovělo tomuto programu.

Více informací informací je možno nalézt na oficiálních stránkách programu www.nova-zelenausporam.cz nebo na stránkách ministerstva životního prostředí www.mzp.cz